۴ بهمن ۱۳۸۶

16 توصيه انتخاباتي

16 توصيه انتخاباتي
به دليل اهميت نقش نمايندگي در ساخت وسازهاي شهري وروستايي،اعم از ساخت پل هاي زيرگذروروگذر،احداث جاده هاواسفالت خيابان ها،احداث مراكز تفريحي وفرهنگي،اخذ مدارك تحصيلي دكتري وبالاتر وتدريس در دانشگاه ها،عزل ونصب هاي مديريتي،واگذاري طرح هاي مهم اقتصادي به اطرافيان،پرداخت وام هاي باعوض وبلاعوض به بي بضاعت ها! وده هاوظيفه ي نمايندگي كه متاسفانه از درج آنها در متن قانون اساسي غفلت شده است،افرادي با نامزد شدن در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وروستاومجلس شوراي اسلامي،براي انجام اين وظايف وخدمت به ملت ومملكت !در جريان انتخابات از يكديگر پيشي مي گيرند.
لذابا آرزوي مؤفقيت براي همه ي كانديداهاي محترم با عنايت به تجربيات سال هاي گذشته،به همه ي آنها بخصوص تازه واردها،جهت حصول پيروزي در انتخابات و برداشتن گام هاي مؤثر در جهت تثبيت پايه هاي دموكراسي ورسيدن به توسعه ي پايدار (راه كارهاي زير)پيشنهاد مي گردد:
1-از انتساب خود به جريان سياسي خاص اكيدا"خوداري نماييد.دراين صورت هم از آراي عمومي برخوردار مي شويد وهم به دليل غير قابل پيش بيني بودن پيروزي اصلاح طلبان يا اصول گرايان در آينده يك حاشيه ي امنيتي براي خود و اطرافيانتان ايجاد مي كنيد.
2-از پرداختن به وظايف قانوني نمايندگان شديدا"پرهيز كنيد.زيرا اين كار موجب افت شديد گاز نه ببخشيد آراي مردم خواهدشد.دليل آن را مي توانيددر چگونگي عملكرد تعدادي از نمايندگان قبلي جستجو كنيد.
3-از مطالعه ي كتاب و روزنامه جدا"بپرهيزيد.زيرادر اين صورت ممكن است اصول آگاهي وحرمت انديشه،گام هاي استوارشمارابراي خدمت رساني به مردم لرزان كرده ،آنگاه خانه نشيني را به حضور در صحنه ي انتخابات ترجيح دهيد.
4-به جاي روشنگري وآگاهي دادن به مردم و سوزاندن جگر آنها ،به جگركي ها بسپاريد تا به حساب شما از آنها با جگروخوش گوشت پذيرايي كنند.زيرا در گذشته تجربه ثابت كرده است كه تاثيراين كار تا چه حد در پيروزي در انتخابات آني وقطعي بوده است.
5-از آنجا كه امكان پذيرايي از همه طرفدارانتان با جگروخوش گوشت وجود ندارد ،(به دليل كمبود جگركي وسازگار نبودن جگروخوش گوشت به مذاق برخي از افراد)از شيوه هاي مرسوم ديگري نيز مي توانيد در زمينه ي طرح توانايي هاوبرنامه هاي خود به مردم استفاده كنند.در اينجا فقط به دو نمونه از اين شيوه ها،آن هم به تناسب موقعيت جغرافيايي اشاره مي شود:
الف)درمناطق شهري بهتر است به نور چشمي هاي خود توصيه نماييدجهت تحبيب قلوب،از خوش غذاها درتالارهاي پذيرايي معتبر،با جوجه كباب،برگ ومرغ پذيرايي نمايند.
ب)در مناطق روستايي توزيع لوازمي همچون:ساعت ديواري،توپ ورزشي،خودكار يا روان نويس،سالنامه و تقويم منقّش به تصوير متبسّم ونام متبرّك شما كفايت مي كند.
6-براي نماينده شدن،لازم نيست كه حتما"آدم با سوادي باشيد.همين كه تظاهر به باسوادي نمائيد،كافيست.براي اين كار لازم است يكي دو تا اصطلاح قلمبه و سلمبه يادبگيريد ودر همه ي سخنراني ها آنها را تكرار كنيد.ويا اينكه ايران را با چند تا از كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه مثلا"ژاپن ومالزي مقايسه نمائيد.
7-در انتخاب شعارهاي انتخاباتي، نهايت دقّت وسرعت رامبذول نمائيد.از شعارهايي استفاده نمائيد كه همه ي مردم به راحتي قادر به فهم ودرك آنها نباشند.مانند:(نظارت،عداوت،توصيه)
8-هر ازگاهي در خصوص برخي مسائل و مناسبت ها،از منظر يك شخصيّت آگاه ومورد وثوق،فتواي سياسي صادر نمائيد.زيراين مسأله درجه ي اعتماد مردم را نسبت به شما افزايش مي دهد،هر چند كه آدم قابل اعتمادي هم نباشد.
9-اگر براي بار اول نامزد انتخاباتي مي شويد،شگردهاي افزايش آراءدرروز رأي گيري را نيز به تعدادي از اطرافيان خود حتما"گوشزد كنيد.براي اين كار مي توانيد با برخي از نامزدهاي دوره هاي قبل مشورت نماييد.
10- فرض كنيد جامعه ي ايران در عهد بوق به سرمي برد و تعداد دكتر ومهندس در كشور ازتعداد انگشتان دست فراتر نمي رود .لذا به افراد خود بسپاريد تا در همه ي ديوارهاي ترو تميز شهر با خط درشت جلوي اسم شما بر عناوين دكتر ،استاد ومهندس تأكيد نماييد.
11-ازانتشار زندگي نامه خود قطعا"خوداري كنيد. زيرا در اين صورت مجبور مي شويد نام رشته ي دانشگاهي را كه ازآنجا فارغ التحصيل شده ايد،فاش نمائيد.
12-تا آنجا كه مي توانيد به مردم وعده هاي دروغ ونشدني بدهيد. مانند:برداشتن سدّكنكور ،استان شدن مياندوآب،به دليل كمبود استان در كشور ويا تبديل مياندوآب به قطب مهم اقتصادي در منطقه،به خاطر فاصله ي زياد قطب شمال و جنوب از آن.
13-از پوشيدن كفن وسوار شدن بر اسب وساير چارپايان جدا"خودادري كنيد.زيرا ترافيك موجود در شهر امكان اجراي مؤفقيت آميزچنين نمايش هايي را از همگان سلب كرده است.
14-به جاي اثبات توانايي هاي خود،سعي كنيد شايستگي هاي احتمالي ساير رقباي انتخاباتي خود را نفي كنيد.و از هيچ گونه تهمت وناروا نسبت به آنها دريغ نكنيد.گمان كنيد كه رقباي شما همگي يا دزدند ويا خائن. و يا هر دو . و اين فقط شمائيد كه ارزش انتخاب شدن را داريد.زيرامطابق با قانون اول اصل الاكلنگ،ميزان صعودشما،دقيقا"وابسته به همان ميزان سقوط ديگري مي باشد.
15-در آخرين ساعات تبليغات رسمي براي ايجاد ترحّم وتغيير نظر مردم با طرح مظلوميت وذكر چند نمونه از تهمت هاي ناروا نسبت به خود ،در پشت تريبون سخنراني ،اندكي گريه كنيد.براي اجراي مؤفقيت آميزاين نمايش ،بهتر است قبلا"با يكي از هنرمندان متبحّر محلي مشورت نماييد.
16-و بالاخره پس از پيروزي در انتخابات بنا به رسم قدرداني و مصداق حديث نبوي (من لم يشكرالمخلوق ،لم يشكر الخالق)به همه ي كساني كه در ستاد هاي انتخاباتي شما از جان ودل تلاش كرده بودند،يك فقره پست مديريتي هديه كنيد.هر چندآدم هاي مديروكارداني هم نباشند.اين كار موجب تداوم وفاداري آنها نسبت به شما خواهد بود. چرا كه : مقصود توئي كعبه وبتخانه بهانه ست.